CelsaGroup Celsa
< INICIO

OSD >

Sprzedawcy energiiInformacja dla sprzedawców

Informujemy, CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o. nie jest bezpoœrednim uczestnikiem rynku bilansuj¹cego. Proces bilansowania umów handlowych odbywa siê za poœrednictwem OSD nadrzêdnego, jakim jest PGE Dystrybucja Oddzia³ w Skar¿ysku Kamiennej. W zwi¹zku z powy¿szym ka¿dy sprzedawca, który zamierza zawieraæ umowy handlowe z odbiorcami przy³¹czonymi do sieci CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o.musi, niezale¿nie od generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o., posiadaæ zawart¹ generaln¹ umowê dystrybucyjn¹ z OSD nadrzêdnym.

Obecnie CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o. nie ma zawartych generalnych umów dystrybucji (GUD)

CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o., ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska - Tel. +48 41 249 30 00  -  Fax. +48 41 249 22 22  -  E.Mail celsaho@celsaho.com
Copyright © 2009 Celsa Group™.  All rights reserved.  Logo Celsa Group  Legal Terms and Credits  Cookies Policy