CelsaGroup Celsa
< INICIO

OSD >

Sprzedawca rezerwowyCelsa "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o. z siedzib¹ w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim ul. Samsonowicza 2 informuje, ¿e sprzedawc¹ rezerowym na obszarze objêtym swoim dzia³aniem jest:


Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Œwiêtokrzyski
NIP: 527-23-12-319
Regon: 016364209
Spó³ka zarejestrowana w S¹dzie Rejonowym w Kielcach X Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS: 0000123124,
Koncesja na obrót energi¹ elektryczn¹ Nr PEE/273/4985/W/O£O/2004/PL
CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o., ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska - Tel. +48 41 249 30 00  -  Fax. +48 41 249 22 22  -  E.Mail celsaho@celsaho.com
Copyright © 2009 Celsa Group™.  All rights reserved.  Logo Celsa Group  Legal Terms and Credits  Cookies Policy