CelsaGroup Celsa
< INICIO

OSD >

Zmiana SprzedawcyCelsa ,,Huta Ostrowiec’’ Sp. z o. o.
27 – 400 Ostrowiec Św.
ul. Samsonowicza 2        

Procedura zmiany sprzedawcy

Niniejsze zasady zmiany sprzedawcy dotyczą Odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej
Celsa ,,Huta Ostrowiec’’ Sp. z o.o. która pełni funkcje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Procedury i zasady dotyczące zmiany sprzedawcy energii elektrycznej wynikają w szczególności z następujących przepisów i dokumentów:

- Ustawa z dnia 10.04.1997r Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2006r Nr89,poz.625 z późniejszymi zmianami nazywana dalej ,,ustawa Prawo energetyczne’’)

- Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w części – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Etapy procedury zmiany sprzedawcy przez Odbiorcę przyłączonego do sieci dystrybucyjnej

Celsa ,,Huta Ostrowiec’’ Sp. z o. o. przedstawiają się następująco:

 1. Zawarcie przez Odbiorcę umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym sprzedawcą.
  Po wybraniu przez Odbiorcę nowego sprzedawcy energii elektrycznej Odbiorca zawiera z nim umowę sprzedaży energii elektrycznej, która powinna zawierać m. in. klauzulę, że wchodzi w życie z dniem skutecznego rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą oraz z dniem wejścia w życie umowy o świadczenie usług dystrybucji z OSD.

 2. Wypowiedzenie przez Odbiorcę umowy sprzedaży energii elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy.
  Odbiorca równocześnie wypowiada dotychczasowemu sprzedawcy umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej. Dotychczasowy sprzedawca potwierdza Odbiorcy przyjęcie wypowiedzenia umowy.

 3. Złożenie wniosku zgłoszenia zmiany sprzedaży.
  Powiadomienie OSD o fakcie zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy Odbiorcą i nowym sprzedawcą , dokonuje Odbiorca lub nowy sprzedawca, składając wypełniony formularz zgłoszenia zmiany sprzedawcy, którego wzór można pobrać z poniższego linku.

  Do pobrania formularz zgłoszenia zmiany sprzedawcy w postaci pliku PDF
 4. Złożenie zgłoszenia rozpoczyna proces zmiany sprzedawcy, którego przeprowadzenie OSD zobowiązuje się dokonać w okresie 1 miesiąca . Proces kolejnych zmian sprzedawcy przez Odbiorcę nie powinien przekraczać okresu 14 dni, licząc od momentu otrzymania przez OSD powyższego wniosku. Wniosek zgłoszenia zmiany sprzedawcy Odbiorca składa w siedzibie OSD lub przesyła pocztą na adres:

  Celsa ,, Huta Ostrowiec ‘’ Sp. z o. o.
  27 – 400 Ostrowiec Św.
  ul.  Samsonowicza 2

 5. Weryfikacja złożonego wniosku zgłoszenia zmiany sprzedawcy.
  OSD w terminie do 5 dni roboczych ma na weryfikację przez OSDp- PGE  Dystrybucja S. A. i 2 dni kalendarzowe na weryfikację przez OSD od daty otrzymania wniosku zgłoszenia zmiany sprzedawcy. OSD dokonuje jego weryfikacji formalnej oraz sprawdzenia , czy taki odbiorca znajduje się na jego terenie i czy jest rozliczny w jego systemie bilingowym. Po dokonaniu weryfikacji odsyła potwierdzenie zarejestrowania wniosku do Odbiorcy i nowego sprzedawcy lub odmowę zarejestrowania ze względu na: brak lub niezgodność danych zawartych we wniosku , brak umowy generalnej z danym sprzedawcą, lub ze względu na inną przyczynę formalną. W przypadku weryfikacji zakończonej wynikiem negatywnym procedura zmiany sprzedawcy zostanie przerwana i należy ją powtórzyć po usunięciu przyczyn weryfikacji negatywnej.


 6. Zawarcie przez Odbiorcę z OSD umowy o świadczenie usług dystrybucji.
  W przypadku weryfikacji pozytywnej Odbiorca zawiera z OSD umowę o świadczenie usług    dystrybucji z uzgodnioną datą zmiany sprzedawcy . W przypadku stwierdzenia konieczności dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u Odbiorcy do wymagań technicznych określonych w IRiESP i IRiESD należy wykonać stosowne prace:

  a) staraniem i na koszt Odbiorcy , jeżeli Odbiorca jest zakwalifikowany do III grupy przyłączeniowej,

  b) staraniem i na koszt OSD, jeżeli Odbiorca jest zakwalifikowany  do IV lub V grupy przyłączeniowej,


 7. Odczyt  wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego u Odbiorcy.      

  Dzień wejścia w życie nowej umowy sprzedaży , a tym samym również rozwiązanie umowy pomiędzy  Odbiorca i dotychczasowym sprzedawcą dokonywane jest na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. W tym dniu, a maksymalnie 5 dni po wejściu w życie tej umowy, OSD dokonuje odczytu układu pomiarowo- rozliczeniowego u Odbiorcy i udostępnia odczytane dane pomiarowe (zgodnie z umową generalną) do starego sprzedawcy celem końcowego rozliczenia i do nowego sprzedawcy dla wskazania stanu początkowego, od którego ma być rozliczany Odbiorca u nowego sprzedawcy. Jednocześnie do istniejącej już umowy o świadczenie usług dystrybucji (umowy generalnej) pomiędzy nowym sprzedawcą a OSD, nowy sprzedawca przesyła do OSD, uaktualniony wykaz zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej.
CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o., ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska - Tel. +48 41 249 30 00  -  Fax. +48 41 249 22 22  -  E.Mail celsaho@celsaho.com
Copyright © 2009 Celsa Group™.  All rights reserved.  Logo Celsa Group  Legal Terms and Credits  Cookies Policy