CelsaGroup Celsa
< INICIO

W wyniku wyboru oferenta w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/2017: Największą liczbę punktów otrzymała Akademia Górnico-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, uzyskując 100pkt. na 100pkt. możliwych do uzskania.

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 24 listopada 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

dot. realizacji usług badawczych

dot. wyboru podwykonawcy części prac badawczych projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego analizy własności materiału Celsa HO

Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z Projektem, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”,
Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: INNOSTAL

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Celsa „Huta Ostrowiec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktu:

Robert Martynowski, rmartynowski@celsaho.com; tel. 728 833 297,

Grzegorz Kołodziejski, grzegorz.kolodziejski@celsaho.com; tel, 881 963 961,

Damian Kowalski, damian.kowalski@celsaho.com; tel, 784 994 464.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017).

Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa warunkowa na wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunkiem wejścia w życie umowy będzie podpisanie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Program sektorowy: „INNOSTAL”.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Rodzaj zamówienia: usługi
 2. Nazwa i kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze
 3. Przedmiot zamówienia

  Zakres zamówienia dotyczy realizacji usług badawczych, które pozwolą Zamawiającemu na przeprowadzenie dalszych prac badawczo - rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie hybrydowego systemu monitoringu i kontroli procesu wytwarzania wielkogabarytowych odkuwek poddawanych procesom obróbki cieplnej na Wydziale Obróbki Termicznej Zakładu Wyrobów Kutych Celsa „Huta Ostrowiec”.

  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac B+R:

  1. Badania dylatometryczne wykonane przez Wykonawcę.
  2. Opracowanie wykresów CTPc (wariant 1) – Wykonawca wykona 3 wykresy po jednym dla każdego gatunku stali, dla wskazanych temperatur austenityzowania – 15 próbek na jeden gatunek (wykres + punkty krytyczne).
  3. Badania mikroskopowe do uzupełnienia wykresów CTPc –ocena składników mikrostrukturalnych (za pomocą mikroskopu świetlnego lub ewentualnie w razie potrzeby mikroskopu skaningowego, określenie wielkości ziarna byłego austenitu, pomiary twardości).
  4. Naniesienie krzywych studzenia (szybkości rzeczywistych z odkuwek przemysłowych) na wykresy wariant 1 patrz punkt 2 .
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
 6. Termin wykonania zamówienia:
  • Planowany termin zlecenia prac B+R Wykonawcy:
   • Pomiędzy styczniem 2018 r. a październikiem 2018 r
  • Planowany maksymalny czas realizacji zamówienia:
   • 2 miesiące od daty zlecenia prac B+R przez Zamawiającego.

  Zamówienie uważa się za wykonane w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczoodbiorczego potwierdzającego wykonanie zleconych prac badawczych (wraz z interpretacją wykresów) oraz osiągnięcie ich rezultatów

  Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego jest przekazanie przez Wykonawcę raportów z badań.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Oferty w postępowaniu mogą składać Wykonawcy spełniający wymagania dotyczące dysponowania zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia (które posiadają udokumentowane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w obszarze podobnym do wskazanego w zapytaniu ofertowym) oraz posiadający odpowiednie zasoby techniczne niezbędne do wykonania zleconych prac B+R.
 2. W zakresie dysponowania niezbędnymi zasobami ludzkimi, Wykonawca musi dysponować na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zleconych prac B+R (co najmniej jedną osobą charakteryzującą się wymienionymi kwalifikacjami), które posiadają udokumentowane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w obszarze podobnym do wskazanego w Zapytaniu ofertowym, tzn. osoby zaangażowane powinny:
  • posiadać wykształcenie wyższe (tytuł co najmniej mgr),
  • uczestniczyć w co najmniej 2 projektach badawczo-rozwojowych związanych z zakresem badań wskazanych w przedmiocie zamówienia,
  • uczestniczyć w co najmniej 1 wdrożeniu wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych w działalności gospodarczej,
  W przypadku dysponowania przez Wykonawcę więcej niż jedną osobą, wymienione warunki mogą być spełnione łącznie przez cały zespół Wykonawcy. W takim wypadku Zamawiający weryfikował będzie czy biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione przez Wykonawcę osoby, łącznie dysponują one wymienionymi powyżej kwalifikacjami.
 3. W zakresie dysponowania niezbędnymi zasobami technicznymi, Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że dysponują zasobami technicznymi koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia.
 4. W zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
 5. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 6. Weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 2 i 3 powyżej będzie dokonana na podstawie oświadczenia własnego Wykonawcy zawartego w części „Oświadczenie Wykonawcy dot. warunków udziału w postępowaniu” Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego „OFERTA”, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu przed podpisaniem umowy warunkowej na wykonanie zamówienia np. poprzez wezwanie do przekazania CV osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji prac B+R oraz szczegółowej specyfikacji posiadanych zasobów technicznych.
 8. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy w stosunku do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającym czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zawarte w części „Oświadczenie Wykonawcy dot. braku powiązań z Zamawiającym” Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego „OFERTA”
 3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego „OFERTA.
 2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
 3. Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy.
 5. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
 6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
 7. Oferty oraz wszelkie inne oświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem – odrębnie i jednoznacznie wskazanych przez Wykonawcę – informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
 8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 10. Do oferty składanej przez Wykonawcę powinien zostać załączony aktualny, nie starszy niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy składać:
  • elektronicznie na adres e-mail:AMACIAG@celsaho.com lub
  • W wersji papierowej do siedziby firmy:

   CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.,
   ul. Samsonowicza 2,
   27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
   Zespół Projektów Innowacyjnych
   p. Anna Maciąg

 2. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 01.12.2017 roku do godz. 24:00.
 3. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres e-mail lub na adres siedziby firmy wskazany w pkt. 1 powyżej.
 4. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. Każdorazowo zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej pod adresem www.celsaho.com, wyśle do Wykonawców, którym przekazano zaproszenie do składania ofert oraz przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy do tej pory złożyli oferty.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY

 1. Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie IV Zapytania ofertowego oraz niepodlegających wykluczeniu zgodnie z punktem V niniejszego Zapytania ofertowego zostaną ocenione według następujących kryteriów:

  KRYTERIUM OCENY OFERT WAGA PUNKTOWA OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
  Całkowita cena brutto 80

  W kryterium „Całkowita cena brutto” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

  Całkowita cena brutto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP z dnia upublicznienia Zapytania ofertowego ma stronie internetowej Zamawiającego.

  Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:

  Cena brutto najtańszej oferty / Cena brutto ocenianej oferty x 80 = Z1 pkt

  Oferta może otrzymać za kryterium „Całkowita cena brutto” maksymalnie 80 punktów.

  Termin realizacji (podany w tygodniach)o 20

  Liczba punktów w kryterium „Termin realizacji” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

  Najkrótszy zaproponowany termin realizacji (w tygodniach) / termin dostawy ocenianej oferty (w tygodniach) X 20 = Z2 pkt

  Oferta może otrzymać za kryterium „Termin realizacji” maksymalnie 20 punktów.


 2. Ostateczna ilość punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych przez daną ofertę w przedstawionych powyżej poszczególnych kryteriach (tj. Z1 + Z2).
 3. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
 5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taką samą cenę, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę najbardziej korzystną z punktu widzenia oddziaływania na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.). W tym celu wezwie Wykonawców zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 7 do przedstawienia uzupełnień oferty w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat.

  W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł w dalszym ciągu dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.

 6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy do ich korekty/uzupełnienia/wyjaśnień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych korekt/uzupełnień. Nie dotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
 7. W przypadku Wykonawcy, którego oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego wezwania, w trybie opisanym w pkt. 6 powyżej, do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia sposobu wyliczenia ceny ryczałtowej brutto zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podawania przyczyn. Oferentom biorącym udział w postepowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

X. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego w terminie późniejszym lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 2. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na swojej stronie internetowej pod adresem www.celsaho.com wyśle do Wykonawców, którym przekazano Zapytanie Ofertowe oraz przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy do czasu publikacji wyjaśnień złożyli oferty. Wyjaśnienia stanowić będą integralną część Zapytania.
 3. Pytania należy przesyłać mailem na adres osób uprawnionych przez Zamawiającego do kontaktu podanych w punkcie I Zapytania ofertowego. Każda ze Stron jest zobowiązana na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
 4. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany lub uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.celsaho.com, wysłana do Wykonawców, którym przekazano Zapytanie Ofertowe oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy do tej pory złożyli oferty.
 5. W przypadku gdy zmiana Zapytania powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 4 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.

XI. FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY WARUNKOWEJ

 1. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa warunkowa na wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunkiem wejścia w życie umowy będzie podpisanie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Program sektorowy: „INNOSTAL”.
 2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy warunkowej.
 3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy warunkowej Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
  • Termin bądź zakres realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
   • W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
   • Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
   • W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy;
   • Zawieszenia zleconych badań B+R przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu badań Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia;
   • Konieczność zrealizowania zleconych prac/badań B+R przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy
  • Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
   • Zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia/zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
   • Rezygnacja z części usług, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych usług.
   • Konieczność zrealizowania zleconych prac/badań B+R przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy. Rozliczenie ewentualnych prac/badań zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem prac/badań objętych zamówieniem, a kosztorysem prac/badań zamiennych.
  • Inne zmiany:
   • W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;
   • W przypadku otrzymania decyzji od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
 2. Warunki zmian:
  • Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
  • Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych;
  • Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o., ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska - Tel. +48 41 249 30 00  -  Fax. +48 41 249 22 22  -  E.Mail celsaho@celsaho.com
Copyright © 2009 Celsa Group™.  All rights reserved.  Logo Celsa Group  Legal Terms and Credits  Cookies Policy