CelsaGroup Celsa
< INICIO

ZAPYTANIE OFERTOWE DEMONSTRATOR 163/1/2017


Przetarg rozstrzygnięty

Informacja o wybranym wykonawcy:
GLAMA Maschinenbau GmbH, Hornstrabe 19 D­45964 Gladbeck / Germany
Data wpłynięcia oferty: 13.04.2017 r.
Cena netto: 2.540.000,00 EUR


Zamówienie dotyczy realizacji Projektu nr POIR.01.01.02-00-0163/16, który otrzymał dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Podziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł zamówienia: Nabycie synchronicznego systemu pozycjonowania odkuwki na prasie, na stałe zainstalowanego w instalacji pilotażowej.
Termin składania ofert: 14.04.2017 r., godz. 15:00:00
Nazwa zamawiającego: CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.
Numer oglaszenia: DEMONSTRATOR – 163/1/2017
Status ogłoszenia: Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert: Oferta musi być złożona w wersji papierowej do siedziby firmy*:

CELSA „Huta Ostrowiec Sp. z o.o., ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
z dopiskiem:

ANNA MACIĄG, Zespół Projektów Innowacyjnych„Oferta dot. projektu Demonstrator POIR.01.01.02-00-0163/16, NIE OTWIERAĆ.”

Oferty złożone po 14.04.2017r.* nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia do firmy.

*kancelaria Celsa Huta przyjmująca przesyłki listowne pracuje w godz. 7:00 – 15:00.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: Nie dotyczy
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Wojciech Tkaczyk, tel.: +48 412493153, +48 608465893
Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest nabycie synchronicznego systemu pozycjonowania odkuwki na prasie, na stałe zainstalowanego w instalacji pilotażowej.
Kategoria ogłoszenia: Dostawy
Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: świętokrzyskie, powiat: ostrowiecki, miasto: Ostrowiec Świętokrzyski


Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia: Celem zamówienia jest nabycie synchronicznego system pozycjonowania odkuwki na prasie, niezbędnego do budowy i na stałe zainstalowane w instalacji pilotażowej, w ramach etapu 1, projektu nr POIR.01.01.02-00-0163/16, który otrzymał dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pt. „Demonstracja technologii kucia swobodnego wielkogabarytowych odkuwek trudno odkształcalnych z zastosowaniem innowacyjnego energooszczędnego układu zasilania i inteligentnego sterowania prasami hydraulicznymi w czasie rzeczywistym”.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest nabycie synchronicznego systemu pozycjonowania odkuwki na prasie, na stałe zainstalowanego w instalacji pilotażowej.

Wydatek niezbędny ze względu na swoją istotną funkcję, jaką jest podawanie, podtrzymywanie, a przede wszystkim precyzyjne obracanie odkuwki podczas procesu kucia. Rozwiązanie to, umiejscowione w obszarze prasy hydraulicznej jest najważniejszym elementem instalacji.

Przedmiotem zamówienia jest synchroniczny system pozycjonowania odkuwki o parametrach technicznych:
 • Rozstaw osi torowiska jezdnego dla manipulatora równy 6260 mm (warunek konieczny dla istniejącej infrastruktury w Celsa HO).
 • Maksymalna szerokość manipulatora 7700 mm.
 • Udźwig – min. 1000 kN.
 • Moment utwierdzenia minimum 2500kNm.
 • Wysokość podnoszenia osi szczęk manipulatora od podłoża min. 1500 mm do 3000 mm.
 • Równoległy przesuw boczny osi wrzeciona manipulatora w zakresie ±300 mm.
 • Pionowy przesuw kątowy osi wrzeciona w zakresie ±5°
 • Poziomy przesuw kątowy osi wrzeciona w zakresie ±4°
 • Dokładność obrotu wrzeciona w zakresie ± 0,25o
 • Prędkość obrotowa wrzeciona w zakresie - 0-10 obr/min
 • Prędkość opuszczania/podnoszenia wrzeciona w zakresie od 0 do 150 mm/s
 • Warunki pracy przystosowane do zakresu temperatur w zakresie od -10o C do +45 o C.
 • Zakres uchwycenia w kleszcze dla przekroju okrągłego (bez dodatkowych nakładek) od 500 mm – do 2100 mm
 • Dokładność jazdy manipulatora dla zadanego ruchu min. ±3 mm.
 • Prędkość jazdy w czasie kucia – min 750 mm/s
 • Prędkość jazdy w czasie transportu – min 950 mm/s
 • Kody źródłowe do oprogramowania
 • Zasilanie 400 V
 • Chłodzenie wodne
 • Szafa sterownicza o podwyższonej klasie IPE – 70.
Wymagane jest rozwiązanie, które pozwoli na uniknięcie przenoszenia naprężeń występujących podczas procesu kucia, z wrzeciona manipulatora na konstrukcję.

System redukcji luzów mechanizmu napędowego musi umożliwiać zapewnienie wysokiej precyzji oraz brak wstrząsów podczas jazdy synchronicznego systemu pozycjonowania odkuwki (manipulatora).

System ma zapewnić dojazd powierzchnią czołową szczęk manipulatora do osi prasy z uwzględnieniem położenia siłownika dodatkowego podnoszenia przyrządu TR80 (prasa 80 MN) według rysunku technicznego, zaprojektowanego przez Celsa „Huta Ostrowiec”. Rysunek techniczny nr „Rys. 163_1_2017” stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązuje się do integracji manipulatora z prasą i pozostałym wyposażeniem.

Oferent podczas odbioru urządzenia przekaże dla Zamawiającego instrukcję eksploatacji, obsługi i konserwacji, dokumentację techniczno – ruchową, wykaz części zamiennych oraz certyfikat zgodności CE. Wszystkie dokumenty muszą być napisane w języku polskim.

Odbiór urządzenia przebiegać będzie w czterech etapach:
 • 1.Odbiór wstępny u Wykonawcy (Dostawcy) tzw. na sucho (przed oddaniem do produkcji) – jest to test ruchowy bez obciążenia sprawdzający parametry i funkcjonowanie urządzenia wg specyfikacji maszyny. Wykonawca umożliwi pracownikom Celsa Huta Ostrowiec uczestnictwo w testach odbiorowych w swojej siedzibie.
 • 2.Odbiór wstępny u Zamawiającego tzw. na sucho (przed oddaniem do produkcji) – jest to test ruchowy bez obciążenia sprawdzający parametry i funkcjonowanie urządzenia wg specyfikacji maszyny
 • 3.Przeprowadzenie testu ruchowego pod obciążeniem sprawdzającego parametry i funkcjonowanie urządzenia wg specyfikacji maszyny wg charakterystyki urządzania.
 • 4.Odbiór końcowy polegać będzie na wykonaniu ostatniego testu produkcyjnego (wykonanie produkcji przez określony czas min 1 miesiąc pod nadzorem Wykonawcy). Warunkiem odbioru urządzenia będzie wykonanie produkcji wg założeń technicznych urządzenia bez przestojów technicznych (awarii) w zadanym okresie.
Wymagana gwarancja minimum 1 rok, liczona po upływie 1 miesiąca próbnego okresu działania urządzenia (próbny okres działania urządzenia rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru w siedzibie Zamawiającego).

Przedmiot zamówienia nie może być uprzednio wykorzystywany w warunkach przemysłowych – nowo wykonane urządzenie wg wymagań Celsa Huta Ostrowiec.

Oferent zapewni serwis w ciągu maks. 48 godzin od zgłoszenia awarii. Serwis rozumiany, jako możliwość przeprowadzenia konsultacji telefonicznej lub elektronicznej w czasie do 48 godzin od wezwania przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach serwis będzie oznaczał konsultacje w Celsa HO. Serwis ma zapewniać prawidłowe utrzymanie funkcjonowania systemu (usunąć nieprawidłowości) w sytuacjach nieujętych podczas wdrażania systemu lub pojawiających się w wyniku awarii.

Maksymalny czas realizacji zamówienia 28.02.2018r.

Warunki dostawy na bazie FCA wg Incoterms 2010.

Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia (zapakowania) przedmiotu zamówienia.

Kod CPV: 42000000-6
Nazwa kodu CPV: Maszyny przemysłowe
Harmonogram realizacji zamówienia: Maksymalny czas realizacji zamówienia 28.02.2018 r.Czas realizacji rozumiany, jako data oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania.
Załączniki:

 • „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”
 • „Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych”
 • „Oświadczenia dot. oferty i zamówienia”
 • Rysunek techniczny nr „Rys. 163_1_2017”
Warunki udziału w postępowaniu
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie: Wykonawca ma obowiązek udokumentowania zrealizowania min. 5 zamówień dot. budowy, instalacji i wdrożenia nowego synchronicznego systemu pozycjonowania odkuwki na prasie (manipulatora kuźniczego) o udźwigu min. 10 ton w ciągu ostatnich 3 lat na dowód, czego przedstawi poświadczenie należytego wykonania ww. usług dołączając je do oferty (referencje).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych (zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego).
Dodatkowe warunki: Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy: Szczegółowe adnotacje dotyczące kar umownych, warunków rozwiązania i odstąpienie od umowy oraz termin płatności zostaną zawarte w kontrakcie z wybranym Wykonawcą.
Lista dokumentów /oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
 • „Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych”
 • „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”,
 • „Oświadczenia dot. oferty i zamówienia”
 • Poświadczenie należytego wykonania 5 zamówień dot. budowy, instalacji i wdrożenia nowego synchronicznego systemu pozycjonowania odkuwki na prasie (manipulatora kuźniczego) o udźwigu min. 10 ton w ciągu ostatnich 3 lat
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Celsa Huta Ostrowiec zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnienia brakujących dokumentów.
Informacje odnośnie oferty:
 • Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim.
 • Oferta musi zawierać następujące elementy.
  • Pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa adres, adres, nr NIP, nr KRS/EDG).
  • Nazwę i numer zapytania ofertowego.
  • Termin dostawy.
  • Datę przygotowania i termin ważności oferty.
  • Zakres i szczegółowy opis oferowanych dostaw w ramach oferty.
  • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym warunku udziału w postępowaniu.
  • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty.
  • Cenę całkowitą netto i brutto.
  • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty.
  • Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
  • Pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej do wystawiania oferty.
 • Obowiązkowym załącznikiem do oferty jest wypełnione „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych” oraz „Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych” oraz „Oświadczenia dot. oferty i zamówienia” oraz poświadczenie należytego wykonania 5 zamówień dot. budowy, instalacji i wdrożenia nowego synchronicznego systemu pozycjonowania odkuwki na prasie (manipulatora kuźniczego) o udźwigu min. 10 ton w ciągu ostatnich 3 lat.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Celsa Huta Ostrowiec zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnienia brakujących dokumentów i negocjacji warunków handlowych.

Ocena oferty:

Kryteria oceny: 10 punktów
Lp. Kryterum Waga kryterium w% Metoda oceny kryterium Makymalna ilość punktów
1. Cena * 40% 10 pkt x Cena najtańszej oferty / Cena ocenianej oferty 4 punktów
2. Termin realizacji 40% Do 31.12.2017r. – 10 pkt
Do 31.01.2018 – 5 pkt
Do 28.02.2018 – 2 pkt
4 punkty
3. Wydłużenie terminu gwarancji do 2 lat. 20% 10 punktów 2 punkty
Maksymalna suma punktów 10 punktów
* w przypadku ofert złożonych w walucie obcej przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu poprzedzającym dokonanie oceny ofert przez Komisję konkursową (tzn. z dnia 18.04.2017r.)
Opis sposobu przyznawania punktacji: Ocena ofert w ramach poszczególnych kryteriów zostanie dokonana poprzez przyznanie odpowiedniej ilości punktów zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej i opisanymi w kolumnie Metoda oceny kryterium.

Ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poszczególnych kryteriów:
 • Do porównania ofert będzie uwzględniana cena netto. Punktacja w ramach kryterium cenowego obliczana będzie na podstawie wzoru: 10pkt. x cena najtańszej oferty / cena ocenianej oferty.
 • Termin realizacji zamówienia do 31.12.2017r. - 10 pkt., do 31.01.2018r. - 5 pkt., do 28.02.2018r. - 2 pkt.
 • Wydłużenie terminu gwarancji do 2 lat to dodatkowe 10 punktów.
Kalkulacja ostatecznej ilości punktów w ramach danego kryterium dokonywana będzie w sposób następujący:

Waga kryterium (%) X ilość punktów przyznana w ramach danego kryterium = ostateczna ilość punktów w ramach realizacji danego kryterium.

Waga poszczególnych kryteriów wskazana została w kolumnie Waga kryterium w % oraz poniżej, i jest następująca:
 • Cena – 40%,
 • Termin realizacji - 40%,
 • Wydłużenie terminu gwarancji do 2 lat – 20%.
Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która po zsumowaniu ostatecznej ilości punktów przyznanych w ramach wszystkich ocienianych kryteriów, uzyska najwyższą ilość punktów.
Wykluczenia: Do oceny ofert dopuszczone będą tylko oferty i Wykonawcy spełniający w całości wymagania określone w punkcie „Przedmiot zamówienia” i „Warunki udział w postępowaniu”. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem. Ponadto z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Beneficjentem co potwierdzone musi zostać odpowiednim oświadczeniem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Realizacja przez Oferentów przedstawionego wyżej warunku oceniana będzie na podstawie złożonego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku, gdy Wykonawca bądź oferta nie spełni któregoś z ww. warunków oferta nie będzie brana pod uwagę w dalszym postępowaniu.


Postanowienie ogólne
 • Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę
 • W przypadku ofert złożonych w walucie obcej przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu dokonania oceny ofert przez Komisję konkursową
 • Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
 • Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
 • W przypadku gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający

Nazwa: CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.
Adres: Ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Numer telefonu: +48 41 249 30 00
Fax: + 48 41 249 22 22
NIP: 527-23-12-319
Tytuł projektu „Demonstracja technologii kucia swobodnego wielkogabarytowych odkuwek trudno odkształcalnych z zastosowaniem innowacyjnego energooszczędnego układu zasilania i inteligentnego sterowania prasami hydraulicznymi w czasie rzeczywistym”.
Numer projektu: POIR.01.01.02-00-0163/16

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela:
Katarzyna Tomczyk katarzyna.kedra@celsaho.com +48 41249 38 52

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.celsaho.com
CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o., ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska - Tel. +48 41 249 30 00  -  Fax. +48 41 249 22 22  -  E.Mail celsaho@celsaho.com
Copyright © 2009 Celsa Group™.  All rights reserved.  Logo Celsa Group  Legal Terms and Credits  Cookies Policy